تبلیغات اینترنتیclose
دفــتر عشقـ ـ مـــ ریــ مــ و کــ ـوروشـــ ـ
تاريخ : جمعه 26 / 7 / 1392 | 11:24 | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ

 دلم برای یواشکی هامان تنگ شده

یواشکی حرف زدن شبونه تا صبح

برای بوسیدن های پشت گوشی

با صدای آهسته گفتن

"دوســــــتت دارم "


تاريخ : / / | : | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ

ســــــــــــــــلامــــــــــ

ایــــــــــنیــ  کهـ  دار ـهـ  مینـــــــــویـــــــــسهـ  منـــــــــم 

"مریـــــــمـــ "

دلـــــــــم گــــــرفـــــــتهـ ....

چــــــــــرا امشـــــبـــــــ تـــمومـــ نــمـیـ شهـ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

 

 


تاريخ : جمعه 26 / 7 / 1392 | 01:13 | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ
تصمیمم را گرفته ام ….

از امشب…. تمام احساسی که به ” تو ” دارم را بیان می کنم…

می گویم که دوستت دارم , دلتنگتم , به آغوشت نیاز دارم !

به درک که مغرور میشوی ,

یا اینکه کمتر دوستم خواهی داشت و یا حتی ترکم می کنی و تنها می مانم !

مهم این است :

شاید فردایی نباشد , که عشقم را به پایت بریزم !

پس :

  ” دوستت دارم ” !

 

 


تاريخ : جمعه 26 / 7 / 1392 | 01:11 | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ

حواسَتـْـ بــِہ دِلَـتــْ باشَـد

آטּ را هَر جایــے نَگُذار ...

ایـטּ روزهـا دِلـْ را مـیدُزدَنـْد

بَعد کــِہ بــِہ دَردِشاטּ نَخُوردے

جاے صَنـْدوقِ پُسـتــْ آטּ را

دَر سَطـْلِ آشـْغالـ میــے اَنـْدازَنـْد

وَ تو خوبـْـ میدانــے دِلــے کــِہ الـْمثنــے شُد

دیگر دلـْ نمــے شود


تاريخ : جمعه 26 / 7 / 1392 | 01:10 | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ

  بآورتـــ بِشَود یآ نـﮧ 

  روزﮮ مـﮯ رسُد کـﮧ دِلَتــ برآﮮ هیچ کَس؛  

  بـﮧ اَندآزه ﮮ مَـטּ تَنگــ نَـפֿوآهَد شُد 

  برآی نِگآه کَردَنمـــ

    כֿـَندیدنمـــ  

  اَذیتـــ کردَنمــــ 

  برآی تَمآم لَحظآتـﮯ کـﮧ دَر کـ ـنارَم دآشتی 

  روزﮮ خوآهد رسید کـﮧ

در حَسرَت تِکرآر دوبآره مَـטּ خوآهـﮯ بود  

  می دآنم روزﮮ کـﮧ نبآشَم "هیچکَس تکرآر مـטּ نخوآهد شُد

 

 


تاريخ : جمعه 26 / 7 / 1392 | 01:09 | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ

لیآقتـ میـפֿـواهـב…

 

 بــودטּ בر رפیای בخــــترڪــے ڪــﮧ تمـــــاҐ دنـــــیایـــــشـ ،

 

פـــرف هـاے نزבه اشـ اســــتـ

 

 آهاے ωـهرابـ !! قایقـ בیگر جوابگو نیستـ …

 

ڪشتـے بایـב ساפֿـتـ …

 

اینجا مثلـ مـטּ همـﮧ رویاهایشاטּ زیاב استـ !!

 

 


تاريخ : پنجشنبه 25 / 7 / 1392 | 03:50 | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ

 

مشكے بـہ تـטּ كنيد 

عزا گرفتـہ ام ..

 براے مرگ يكـ احسآس

احسآسے بـہ بزرگے يكـ غرور لـہ شده 

بـہ زير خیانت  هاے يكـ عشق دروغيـטּ

اينجا ..

در خلوتگاه ايـטּ عشق 

صداے شيونهاے دردناكم 

صداے نفريـטּ هاے ايـטּ دل شكستـہ ام

روزے بـہ گوشت خواهد رسيد .. 

ايـטּ صدا را ..

دست سرسخت سرنوشـت بـہ گوشت مے رساند 

براے زجرهاے ايـטּ قلب سوختـہ ام 

براے هر نفس كـہ با مرگ كشيدم .. 

براے تكـ تكـ ثانيـہ هاے تنهايے ام 

و براے غرور شكستـہ ام .. 

ديدار بہ قيامت عزیز لعنتے ...


تاريخ : پنجشنبه 25 / 7 / 1392 | 03:48 | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ

تو فکر یک سقفم، یک سقف بی‌روزن یک سقف پابرجا، محکم‌تر از آهن

سقفی که تن‌پوشِ هراس ما باشه تو سردی شب‌ها، لباس ما باشه

 

سقفی اندازه‌ی قلب من و تو .. واسه لمس تپش دلواپسی برای شرم لطیف آینه‌ها .. واسه پیچیدن بوی اطلسی

زیر این سقف، با تو از گل، از شب و ستاره میگم از تو و از خواستن تو، میگم و دوباره میگم

زندگیم‌و زیر این سقف، با تو اندازه می‌گیرم گم میشم تو معنی تو، معنی تازه می‌گیرم

سقف‌مون افسوس و افسوس، تن ابر آسمونه یه افق یه بی‌نهایت، کمترین فاصله‎مونه

تو فکر یک سقفم، یک سقف رویایی سقفی برای ما، حتا مقوایی

تو فکر یک سقفم، یک سقف بی‌روزن سقفی برای عشق، برای تو با من

 

زیر این سقف اگه باشه، می‎پیچه عطر تن تو لُختی پنجره‌هاش‌و می‌پوشونه پیرهن تو

زیر این سقف خوبه عطرِ خود‌فراموشی بپاشیم آخر قصه بخوابیم، اول ترانه پاشیم


تاريخ : پنجشنبه 25 / 7 / 1392 | 03:33 | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ

 

رَفـــتـــﮯ ؟؟؟

 

مَـــטּ פֿـــُבآ نـــیـــســـتَـــم صَـــב بـــآر اَگَـــر

تـــوبـــﮧ شِـــکَـــســـتـــﮯ  گـــویَـــم بـــآزآ؟

 

آنـــکـــﮧ رَفـــت بـــﮧ حُـــرمَـــت آنـــچـــﮧ بـــآ

.פֿـــوב بُـــرב حَـــق بـــآزگَـــشـــت نَـــבآرَב

 

رَفـــتَـــنَــــت مَــــرבآنـــﮧ نَـــبــوב لــــاقَـــــــل

.مَـــــــــــرב بـــــــــآش و بَـــــــرنَــــــگَــــــــرב

 

פֿـــَط زَבَטּ مَــטּ پـــآیــآטּ مَــטּ نـــیــســـت

.بَـــلــکــﮧ آغــآز بــﮯ لـــیـآقَــتــﮯ  تــوسـت

 

هَــــمــــیــــشــــﮧ بِـــــهـــــتَـــــریـــــטּ هــــآ

.بَــــــــرآے مَـــــטּ بــــــــوבه و هَـــــســـــت

 

، پَــــــس اَگَـــــر مـــــآل مَـــــטּ نَـــــبـــــوבے

!بِـــــــבآن بِــــــهـــــتَـــــریــــטּ نَـــــــبــــوבے

 

، آنــکـﮧ عَــوَض شُــבَنَــش بَــعــیـב اَســت

!عَـــــــوَضـﮯ  شُــבَنَــش حَــتـمـﮯ  اَســت


تاريخ : پنجشنبه 25 / 7 / 1392 | 03:32 | نويسنده : ــکــوروشـ ـ و ــمریــ ـمـــ

نـہ از اومـدטּ کسـے ذوق زده میشم ،

نہ کسے از ڪنآرمـ بره حوصلـہ دارمــ نآزشو بـخـرمــ ڪہ بـرگرده ...

مـטּ آدمــ بے احسآسے نیستمـ !

مـטּ بے معرفـتــ و نآمرد نیستمــ ...

فقط خستہ امــ ...

از همـہ چے !

چون یہ زمآنے ڪسآیے وارد زنـدگیم شـدטּ

ڪـہ یہ سرے بـآورامو از بیـטּ بـردטּ ...


صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد